Kvalitetsansvarig enligt PBL

Nya föreskrifter kommer under 2011. Lagtexten håller just nu på att bearbetas av regeringen. Bl a kommer titeln att ändras till KONTROLLANSVARIG. Lagen kommer även att föraskriva att den kontrollansvarige skall vara helt fristående från projektet. Mer info kommer här när lagen har klubbats.

För sådana byggnadsåtgärder som kräver bygganmälan samt för sådana rivningar som skall följa en rivningsplan skall en kvalitetsansvarig utses av byggherren. Till kvalitetsansvarig får endast utses den som har fått godkännande (riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt lagen om teknisk kontroll eller den som byggnadsnämnden godkänt för visst arbete.

Kontrollerna genomförs enligt en kontrollplan som upprättas vid varje byggnadsåtgärd.

Bygganmälan
Oavsett om åtgarden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, minst tre veckor före byggstart (9 kap. PBL). Det gäller när arbetet handlar om att
- uppföra eller bygga till en byggnad,
- uppföra/anordna eller väsentligt andra en anläggning,
- ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas,
- installera eller väsentligt andra hissar, eldstäder, rökkanaler,
anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (aven på tomt) eller
- underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämelser.
Bygganmälan ger byggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn över byggprojektet och ger nämnden tid att preliminärt bedöma kontrollbehovet, bland annat behovet av byggsamråd.
Det är byggherren som ska lämna in bygganmälan. Den ska normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress. fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas.
Ibland krävs det en rivningsplan till en bygganmälan - se avsnittet
"Rivningsplan vid bygganmälan".

Ingen bygganmälan
Bygganmälan behövs inte för lovfria åtgarder som rör en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader förutsatt att det inte gäller inre åtgarder, t.ex. installation av ventilationsanordning.
Bygganmälan behövs inte heller
- när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för
jordbruk eller skogsbruk inom område som inte omfattas av
detaljplan,
- för åtgärder som rör byggnader eller anläggningar som är till
för totalförsvaret och är av hemlig natur,
- för vissa åtgärder med byggnader eller tomter som tillhör
staten eller ett landsting.

Byggsamråd
När bygganmälan kommit in ska byggnadsnämnden kalla till byggsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Där går nämnden och byggherren igenom arbetenas planering. tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Vid samrådet ska det diskuteras vilken kontroll av samhällskraven som är nödvändig. Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig.

Kvalitetsansvarig enligt PBL
Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Som en garanti f6r att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet for att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren normalt utse en kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Hans uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Den kvalitetsansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.
Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kvalitetsansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem som ska ha samordningsansvar. Det är byggherren som ska underrätta byggnadsnämnden om vem som ar kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige måste antingen vara riksbehörig eller ha godkänts av byggnadsnämnden för det enskilda projektet.
Boverket har utfärdat föreskrifter om certifiering av riksbehöriga valitetsansvariga. I de fall byggnadsnämnden finner att någon särskild kvalitetsansvarig inte behövs. t.ex. vid enklare arbeten av begränsad omfattning, kan byggherren själv godkännas som kvalitetsansvarig.

Kontrollplan enligt PBL
Efter samrådet ska byggnadsnämnden fatta beslut om kontrollplan, om det inte är uppenbart obehövligt. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.

Rivningsanmälan och rivningsplan
Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan.
En rivningsanmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Anmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning.
Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Syftet med rivningsanmälan och rivningsplan är bl.a. att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har godkänt planen.

Slutbevis
Under bygget ska den kvalitetsansvarige se till att kontrollplanen följs. När alla handlingar (intyg) sänts in och byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen utfärdar nämnden ett slutbevis. Det är ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att nämnden som tillsynsmyndighet inte har funnit skäl att ingripa. Finns det anmärkningar ska nämnden ta ställning till om byggnaden ska få användas innan dessa avhjälpts.


Denna sida är uppdaterad  2010-06-10